Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta

 

…………………………………………….

adres

 

…………………………………………….

telefon kontaktowy

 

…………………………………………….

adres email przypisany do Konta w zleceniomat.pl

 

 

VAIACOM Sp. z o. o.

Zgody 8 lok. 9, 31-950 Kraków

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.zleceniomat.pl”

 

Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług w ramach serwisu zleceniomat.pl zawartej z VAIACOM Sp. z o.o. w dniu …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(należy wskazać datę otrzymania od Administratora wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy – czyli wiadomości e-mail dotyczącej aktywacji konta w zleceniomat.pl)

 

 

 

………………………………………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Administratora w wersji papierowej)

Szukaj
int(0)