Regulamin

Dodaj zapytanie o cenę

logo
Loading...

Regulamin korzystania z serwisu Zleceniomat.pl

I. Zasady ogólne

 1. Serwis internetowy zleceniomat.pl, jest ogólnopolską platformą służącą do kojarzenia Zleceniodawców i Wykonawców usług, a także świadcząca inne usługi dodatkowe.
 2. Przekazywane za pośrednictwem Serwisu zleceniomat.pl Zapytania ofertowe Zleceniodawców i odpowiedzi na nie Wykonawców, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) lecz stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkowników oraz zasady korzystania z Serwisu zleceniomat.pl i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 4. Funkcjonalność Serwisu umożliwia:
  1. składanie Zapytań ofertowych przez Zleceniodawców,
  2. automatyczną lub własnoręczną wycenę ich wykonania przez Wykonawców,
  3. przesłanie Odpowiedzi na zapytanie do Zleceniodawców,
  4. ocenę i wystawienie komentarza do wybranej oferty
  5. inne usługi dodatkowe.
 5. Funkcjonalność Serwisu umożliwia składanie Zapytań ofertowych i Odpowiedzi na zapytania dotyczące jedynie usług zdefiniowanych w Katalogu usług. W przypadku braku w Katalogu usług interesującej Zleceniodawcę lub Wykonawcę usługi lub w przypadku gdy zakres czynności usługi odbiega od oczekiwań Zleceniodawcy lub sposobu jej wykonania przez Wykonawcę należy zawnioskować o dodanie do katalogu nowej usługi za pomocą formularza [link]. Administrator zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub edycji usług w Katalogu usług Serwisu według własnego uznania bez wcześniejszego informowania użytkowników oraz bez podawania przyczyny.
 6. Z Serwisu mogą korzystać zarówno pełnoletnie osoby fizyczne, prawne, a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
 7. Funkcjonalność Serwisu stanowi własność intelektualną VAIACOM Sp. z o. o. i jako taka jest prawnie chroniona. Wykorzystywanie w całości lub części treści lub funkcjonalności zawartych w serwisie stanowi naruszenie praw autorskich i jako takie podlega karze.
 8. Administrator nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk, tj. zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).

II. Definicje


Terminy użyte w Regulaminie:
Administrator - Administratorem Serwisu jest VAIACOM Sp. z o. o. z siedzibą w 31-950 Kraków, Zgody 8 lok. 9 NIP 6783148169, REGON 122895436 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000469186. Kapitał zakładowy w wysokości 10000,00 PLN został w pełni opłacony, Kontakt w dni robocze Pn-Pt w godz. 8:00-16:00, z wyłączneim dni ustawowo wolnych od pracy, tel. kontaktowy +48 799 939 300987, email: kontakt@zleceniomat.pl
zleceniomat.pl lub Serwis – jest to platforma internetowa umożliwiająca w szczególności:

 1. składanie Zapytań ofertowych przez Zleceniodawców na usługi zdefiniowane w Katalogu usług,
 2. tworzenie przez wykonawców indywidualnych cenników na świadczone przez siebie usługi
 3. automatyczną lub własnoręczną wycenę Zapytania ofertowego przez Wykonawców mających usługi z zapytania aktywne i opłacone,
 4. automatyczne lub własnoręczną przesłanie Odpowiedzi na zapytanie do Zleceniodawców,
 5. ocenę i wystawienie przez użytkowników opinii do wykonanego zlecenia,
 6. inne usługi dodatkowe.


Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca korzystać z ograniczonych usług Serwisu.
Rejestracja – jest to proces, w trakcie którego Zleceniodawca lub Wykonawca podaje dane osobowe oraz kontaktowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu poprzez odpowiednie zaznaczenie danych lub dokonanie uzupełnień we wskazanych miejscach.
Użytkownik zarejestrowany – jest to Zleceniodawca lub Wykonawca, który dokonał rejestracji w serwisie, zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu i może korzystać z ograniczonych usług Serwisu, na warunkach określonych Regulaminem.
Zleceniodawca – jest to Użytkownik, który dokonał rejestracji jako Zleceniodawca przez co może składać za pośrednictwem Serwisu Zapytania ofertowe na wykonanie usług przez Wykonawców. Zlecenie wykonania usług będących w Zapytaniu ofertowym przekazywane są w celu ich wyceny do Wykonawców, którzy mają przynajmniej jedną z nich w swoim cenniku i świadczą je w oczekiwanym przez Zleceniodawcę miejscu.
Wykonawca - jest to Użytkownik, który dokonał rejestracji jako Wykonawca przez co może odpowiadać za pośrednictwem Serwisu na Zapytania ofertowe składane przez Zleceniodawców. Odpowiedź na Zapytanie ofertowe Zleceniodawcy możliwa jest jedynie na usługi aktywne i opłacone w cenniku Wykonawcy lub za pomocą oferty jednorazowej, na obszarze wskazanym przez Wykonawcę.
Zapytanie Ofertowe (Zlecenie) – jest to lista usług wybranych z Katalogu usług, które Zleceniodawca jest gotowy zlecić do wykonania Wykonawcy. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) lecz jest jedynie zaproszeniem do negocjacji i zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź na Zapytanie (Oferta) – jest to wycena wykonania przez Wykonawcę usług zawartych w Zapytaniu Ofertowym. Odpowiedź na Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) lecz jest jedynie zaproszeniem do negocjacji i zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
Koszyk zlecenia – jest to miejsce w serwisie, w którym widoczne są usługi dodane do Zapytania ofertowego / Zlecenia wraz z podaną jednostką miary i ilością.
Cena Katalogowa - jest to orientacyjna cena wykonania danej usługi służąca do wstępnej wyceny zapytania przed wysłaniem do Wykonawców. Cena Katalogowa wyrażona jest w polskich złotych (PLN) jest ceną brutto zawierającą podatek VAT.
Cena Ofertowa - jest to cena, po której Wykonawca gotowy jest wykonać daną usługę zdefiniowaną w Katalogu usług. Cena Ofertowa jest ceną wyrażoną w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto zawierającą podatek VAT.
Katalog usług - jest to baza zdefiniowanych i skatalogowanych usług dostępnych dla składających Zapytania ofertowe Zleceniodawców oraz tworzących swoje cenniki Wykonawców.
Cennik Wykonawcy - jest to lista usług, wybranych z Katalogu usług przez Wykonawcę z określoną przez niego Ceną ofertową za wykonania danej usługi. Dodanie usług do cennika Wykonawcy jest bezpłatne. Aktywacja usługi w cenniku Wykonawcy umożliwiająca składanie ofert na ich wykonanie i może być związana z pobraniem z konta użytkownika punktów. Ilość punktów pobieranych za aktywność usługi jest widoczna na karcie usług, a koszt zakupu punktów określa Cennik Serwisu.
Cennik Serwisu – jest to załącznik do niniejszego regulaminu zawierający ceny i opłaty za świadczone przez Serwis zleceniomat.pl na rzecz użytkowników usługi. Zmiana cennika nie stanowi zmiany treści regulaminu.
Formularz Kontaktowy – jest to dostępny w serwisie zleceniomat.pl formularz elektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Administratora, obsługującymi Serwis, dostępny w zakładce „Kontakt”
Punkty – nabywane przez użytkownika jednostki (punkty), których koszt nabycia określa Cennik Serwisu, zamieniane później przez użytkownika na wybraną przez użytkownika aktywność zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
Regulamin – niniejszy tekst regulaminu Serwisu

III. Proces rejestracji

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie zleceniomat.pl jest dokonanie prawidłowej rejestracji w Serwisie w sposób określony niniejszym Regulaminem. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zarejestrowanym.
 2. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulamin, Polityki prywatności oraz aktualnego Cennika serwisu.
 3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych , a także do usunięcia i zapomnienia danych podanych podczas rejestracji lub usunięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. 3. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Administrator. Użytkownik będący Konsumentem w każdym czasie ma prawo do przenoszenia swoich danych, wglądu i poprawienia swoich danych osobowych , a także do usunięcia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych i zapomnienia danych podanych podczas rejestracji lub odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik będący Konsumentem ma także prawo wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego korzystanie z Serwisu.
 5. Użytkownik zarejestrowany, chcący skorzystać z płatnych funkcji portalu, musi posiadać obywatelstwo polskie lub być osobą prawną lub podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną.
 6. W przypadku Użytkowników będących osobą prawną oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 5. osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich innych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, należycie umocowana przez ten podmiot.
 7. Rejestracja w serwisie jest procesem wieloetapowym, w trakcie którego Zleceniodawca lub Wykonawca poprzez odpowiednie zaznaczenie danych lub dokonanie uzupełnień we wskazanych miejscach podaje swoje:
  1. Dane osobowe (w przypadku Zleceniodawców co najmniej Imię, w przypadku Wykonawców co najmniej Imię Nazwisko),
  2. Dane adresowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu (co najmniej kod pocztowy, miejscowość i ulica),
  3. Dane kontaktowe (adres email stanowiący jednocześnie login do serwisu, na który zostanie wysłany link aktywacyjny oraz telefon na który zostanie wysłany kod SMS aktywujący konto),
  4. Hasło – składające się z minimum 6 znaków.
 8. Moment aktywacji Konta Użytkownika jest tożsamy z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z Regulaminu. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim.
 9. Do momentu kliknięcia zakończenia aktywacji Konta przez użytkownika może on w każdej chwili zrezygnować z rejestracji Konta i zawierania z Administratorem umowy o świadczenie usług.
 10. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Serwisie zleceniomat.pl danych.
 11. Aktywacja Konta może powodować wzajemne udostępnienie danych kontaktowych Zleceniodawców i Wykonawców związane z funkcjonalnością Serwisu.
 12. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik proszony jest o zachowanie informacji o loginie i haśle w poufności. Hasło nie jest znane Administratorowi.
 13. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z konta innego użytkownika oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania ze swojego konta, w tym z loginu i hasła.
 14. Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować dane podane podczas rejestracji w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany, korzystając z odpowiednich miejsc w zakładce Moje Konto Zleceniodawcy i Moje Konto Wykonawcy.
 15. Zabronione jest w trakcie korzystania z usług zleceniomat.pl usuwanie bądź podawania przez Użytkownika danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 16. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji następuje utworzenie Konta Zleceniodawcy lub Konta Wykonawcy.
 17. Konto Zleceniodawcy – jest to profil Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie zleceniomat.pl jako Zleceniodawca. Konto umożliwia edycję danych osobowych i kontaktowych zalogowanego aktualnie użytkownika oraz dostęp do innych funkcjonalności Serwisu. Konto Zleceniodawcy umożliwia w szczególności dostęp do:
  1. Edytuj dane – miejsce w którym można edytować dane osobowe, dane kontaktowe, miejsce świadczenia usług jeżeli zazwyczaj jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby, domyślną odległość poszukiwania Wykonawców zleceń
  2. Zmień swoje hasło - miejsce zmiany hasła do serwisu
  3. Ustawienia Konta – miejsce w którym można ustawić rodzaje powiadomień
  4. Moje zapytania – miejsce w którym widoczne są aktywności Zleceniodawcy związane z wysłanymi Zapytaniami ofertowymi i otrzymanymi Ofertami np. wysłane zapytania, wybrane oferty, złożone zlecenia i zapytania zamknięte
  5. Oceny i komentarze – miejsce w którym możliwe jest wystawienie ocen i opinii do wykonanego zlecenia
 18. Konto Wykonawcy – jest to profil Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie zleceniomat.pl jako Wykonawca. Konto umożliwia edycję danych osobowych i kontaktowych zalogowanego aktualnie użytkownika oraz dostęp do funkcji Serwisu. Konto Wykonawcy umożliwia w szczególności dostęp do:
  1. Podsumowanie Konta – miejsce w którym widoczne są główne informacje o koncie Wykonawcy.
  2. Edytuj dane – miejsce, w którym można edytować dane osobowe, dane kontaktowe, miejsce świadczenia usług jeśli zazwyczaj jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby, domyślną odległość poszukiwania Zleceń.
  3. Zmień swoje hasło - miejsce zmiany hasła do serwisu.
  4. Ustawienia konta – miejsce w którym Wykonawca może wprowadzić Ustawienia swojego konta np. standardowy tekst dołączany do odpowiedzi na Zapytania ofertowe, ustawienia powiadomień.
  5. Twoja strona sprzedawcy - miejsce w którym Wykonawca może wprowadzić informacje o sobie i swojej firmie.
  6. Doładuj konto – miejsce w którym możliwe jest doładowanie konta.
  7. Faktury – miejsce z którego można pobrać wystawione faktury.
  8. Twój Cennik – to miejsce, w którym można edytować usługi w cenniku Wykonawcy np. ich aktywność lub cenę za ich wykonanie.
  9. Rabaty dodatkowe – to miejsce w którym Wykonawca określa dodatkowe rabaty, udzielane przy AutoOfertach -automatycznych odpowiedziach na Zapytania ofertowe. Wielkość udzielonego dodatkowego rabatu zależy od wartości wyceny całości Zapytania ofertowego według cen Wykonawcy.
  10. Zapytania / oferty – to miejsce w którym widoczne są aktywności Wykonawcy związane z otrzymanymi Zapytaniami ofertowymi oraz wysłanymi do Zleceniodawców ofertami.
 19. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest VAIACOM Sp. z o.o. Poprzez rejestrację w Serwisie zleceniomat.pl Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora serwisu zleceniomat.pl w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
  2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora serwisu zleceniomat.pl w celach marketingowych i statystycznych, o ile Użytkownik wyraził odrębną zgodę.
  3. Przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, w związku z wykonywaniem tam usług świadczonych przez Serwis zleceniomat.pl, a związane z wykorzystaniem umiejscowionych tam serwerów.
  4. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora Serwisu zleceniomat.pl w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Zleceniodawców i Wykonawców w celu poprawienia jakości świadczonych usług.
  5. Prezentację, reklamę i rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na jego Koncie w sieci Internet, w sposób określony przez funkcjonalności Serwisu.
  6. Otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji o charakterze technicznym i handlowym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu zleceniomat.pl.
 20. Serwis zleceniomat.pl może odmówić rejestracji użytkownika, czasowo zawiesić lub usunąć Konto użytkownika bez podania przyczyny jeżeli:
  1. użytkownik posiada lub posiadał konto, a założenie nowego związane jest z złymi opiniami i komentarzami na jego temat,
  2. użytkownik będący Wykonawcą w sposób świadomy i celowy wprowadza w błąd Zleceniodawców np. poprzez fikcyjne zaniżanie cen za świadczone usługi, obszaru świadczenia usług, lub posiadanych kwalifikacji,
  3. rejestracja jest sprzeczna z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  4. działalność użytkownika jest zbliżona do działalności serwisu,
  5. użytkownik w sposób rażący i uporczywy narusza niniejszy regulamin lub prawa osób trzecich.
 21. Usunięcie konta z przyczyn o których mowa w pkt. 19 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika
 22. O fakcie usunięcia lub zawieszenia Konta, użytkownik zostanie powiadomiony wg uznania Serwisu na adres email, telefon, lub listownie.
 23. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika, zawieszeniu lub usunięcia Konta, Użytkownik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Do odwołania Użytkownika, Serwis powinien się odnieść w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 14 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a Konto przywrócone.
 24. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie od takiej decyzji nie przysługuje.
 25. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje na żądanie użytkownika, skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązania umowy o świadczenie usług z Administratorem nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów przez Użytkownika. Po upływie tego okresu Konto użytkownika, oraz jego dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług Serwisu.
 26. W przypadku rozwiązania umowy wykupione przez użytkownika Punkty nie podlegają zwrotowi.
 27. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta użytkownika nie wiąże się z usunięciem z archiwów Serwisu, w szczególności: opinii, komentarzy, zamieszczonych materiałów i innej aktywności Użytkownika.
 28. Zasady ochrony danych osobowych stosowane przez serwis zleceniomat.pl określa Polityka Ochrony Prywatności.

IV. Ogólne warunki korzystania z Serwisu zleceniomat.pl

 1. Korzystając z Serwisu zleceniomat.pl użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania Regulaminu;
  2. przestrzegania zasad funkcjonowania serwisu;
  3. używania serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników;
  5. niestosowania oprogramowania, technik i urządzeń mogących zakłócić pracę infrastruktury informatycznej.
 2. Dane służące do logowania w Serwisie zleceniomat.pl w szczególności hasło dostępowe, Użytkownik powinien zachować w tajemnicy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub innym Użytkownikom Serwisu przy użyciu jego hasła dostępowego.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny względem Serwisu zleceniomat.pl oraz osób trzecich za wszelkie udokumentowane szkody wyrządzone przez jego działanie lub zaniechanie i zobowiązuje się do ich naprawienia w tym do zapłaty pełnej kwoty szkody wskazanej w wezwaniu.
 4. ostanowienia pkt. 3 powyżej nie stosuje się w stosunku do Konsumentów. Względem zleceniomat.pl i osób trzecich Konsument ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nienależytym korzystaniem z Serwisu, chyba że szkoda powstała wskutek okoliczności, za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Zapytania Ofertowe (Zlecenia) mogą być składane jedynie przez użytkowników zarejestrowanych jako Zleceniodawca.

V. Zasady składania zapytania ofertowego (zlecenia)

 1. Złożenie Zapytania ofertowego (Zlecenia) przez Zleceniodawcę jest darmowe.
 2. Chcąc złożyć Zapytanie ofertowe (Zlecenie) użytkownik musi być zalogowany jako Zleceniodawca.
 3. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada Konta Zleceniodawcy powinien dokonać rejestracji jako Zleceniodawca.
 4. Zarejestrowanie w Serwisie jako Wykonawca nie daje możliwości składania Zapytań Ofertowych, konieczne jest dokonanie rejestracji także jako Zleceniodawca.
 5. Istnieje możliwość przygotowania Zapytania ofertowego (Zlecenia) bez rejestracji lub logowania jednak tak przygotowane Zapytanie ofertowe (Zlecenie) wycenione jest według Cen katalogowych usług i nie zostanie przesłane do potencjalnych Wykonawców w celu jego indywidualnej wyceny.
 6. Przygotowanie Zapytania ofertowego (Zlecenia) polega na dodaniu do Koszyka zlecenia usługi wybranej w Katalogu usług oraz uzupełnieniu Ilości zgodnie z przypisaną do niej jednostką miary.
 7. Dokończenie procesu składania Zapytania ofertowego (Zlecenia) wymaga podania przez Zleceniodawcę dodatkowych informacji takich jak:
  1. oczekiwany termin zakończenia Zlecenia,
  2. termin oczekiwania na składanie ofert przez Wykonawców,
  3. miejsce świadczenia usługi jeżeli inne niż adres zamieszkania/siedziby,
  4. odległość od miejsca świadczenia usługi w jakiej poszukiwani będą Wykonawcy,
  5. zaznaczenia pola wyboru w przypadku oczekiwania realizacji całości usług z Zapytania ofertowego (Zlecenia) przez jednego Wykonawcę,
  6. wprowadzenie dodatkowych uwag do zapytania.
 8. Odpowiedzi Wykonawców widoczne są po zalogowaniu w zakładce Moje Zapytania.
 9. Lista otrzymanych ofert zawiera:
  1. Nazwę i dane kontaktowe Wykonawcy,
  2. Ranking Wykonawcy,
  3. Wycenę Zapytania ofertowego (Zlecenia) przez Wykonawcę lub wycenę poszczególnej usługi z Zapytania jeśli nie była zaznaczona realizacja całości zapytania przez jednego Wykonawcę.
 10. Zleceniodawca na tym etapie posiada dostęp do danych kontaktowych Wykonawców w celu kontaktu z wybranymi przez siebie Wykonawcami i omówienia oraz doprecyzowania Zlecenia.
 11. Zleceniodawca dokonuje ostatecznego wyboru Wykonawcy, podaje powód jego wybrania oraz uzupełnia uzgodnione terminy wykonania zlecenia, które zostaną przesłane do potwierdzenia przez Wykonawcę.
 12. Po potwierdzeniu terminów wykonania zlecenia przez Wykonawcę i Zleceniodawcę zlecenie zostaje zamknięte i jest widoczne w zakładce Wybrane oferty.
 13. Po Wykonaniu zlecenia przez wybranego Wykonawcę, Zleceniodawca ma możliwość jego oceny w zakładce Oceny i komentarze.

VI. Zasady odpowiedzi na zapytanie ofertowe (oferta)

 1. Możliwość otrzymywania Zapytań ofertowych(Zleceń) mają Użytkownicy zarejestrowani jako Wykonawcy i posiadający w swoim Cenniku wykonawcy aktywne i opłacone usługi z zapytania Zleceniodawcy oraz świadczący te usługi we wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu.
 2. Odpowiedzi na usługi będące w Zapytaniu ofertowym Zleceniodawców mogą następować:
  1. Automatycznie - w przypadku usług z Cennika Wykonawcy, na których Wykonawca zaznaczył pole wyboru „AutoOferta” oraz usługi te są aktywne i opłacone w Cenniku Wykonawcy. Odpowiedzi na takie zapytania trafiają automatycznie do zakładki Oferty złożone.
  2. Własnoręczne - w przypadku gdy którakolwiek z usług brakuje, jest nieaktywna lub nieopłacona w Cenniku Wykonawcy, a także gdy na którejkolwiek z nich Wykonawca nie zaznaczył parametru „AutoOferta”. Zapytania takie trafiają do zakładki Zapytania.
 3. W przypadku Zapytań ofertowych nie obsłużonych automatycznie Wykonawca ma możliwość:
  1. aktywowania już dodanych lecz nieaktywnych w Cenniku usług;
  2. dodania wybranych usług i ich aktywowania w Cenniku wykonawcy - gdy Zleceniodawca nie wymaga realizacji całości zlecenia przez jednego Wykonawcę;
  3. dodania wszystkich brakujących usług ich aktywowania w Cenniku wykonawcy - gdy Zleceniodawca oczekuje realizacji całości zlecenia przez jednego Wykonawcę;
  4. złożenia na usługi ofert jednorazowych bez konieczności ich dodawania, aktywowania i opłacenia w Cenniku wykonawcy. W takim wypadku oferta jest składana do bieżącego zapytania tylko na wybrane usługi, a z konta Wykonawcy pobierane są Punkty zgodnie z Cennikiem Serwisu.

VII. Opłaty

 1. Złożenie Zapytania ofertowego (Zlecenia) przez Zleceniodawcę jest darmowe.
 2. Dodanie usługi do Cennika wykonawcy jest darmowe i umożliwia otrzymywanie od Zleceniodawców zapytań dotyczących danej usługi.
 3. Aktywacja usługi w Cenniku wykonawcy umożliwiająca składanie ofert na ich wykonanie (w tym AutoOfert) i może być związana z pobraniem z konta użytkownika punktów.
 4. Ilość punktów pobieranych za dzień aktywności usługi jest widoczna na karcie usług, a koszt zakupu punktów określa Cennik Serwisu.
 5. Aktywowanie usługi w cenniku Wykonawcy następuje na okres minimum 10 dni.
 6. Korzystanie z odpłatnych usług Serwisu wymaga posiadania na koncie wystarczającej ilości punktów.
 7. Ważność punktów i ich cena jest uzależniona od ilości jednorazowego zakupu zgodnie z Cennikiem Serwisu.
 8. Aktualna Ilość i data ważności punktów widoczna jest w podsumowaniu Konta Wykonawcy.
 9. Doładowanie konta możliwe jest za pośrednictwem systemu szybkich płatności dostępnego w zakładce Doładuj konto lub przelewem na wskazany rachunek bankowym.
 10. Punkty za aktywowane w Cenniku Wykonawcy usługi i inne odpłatne usługi Serwisu są pobierane z konta Użytkownika, aż do ich całkowitego wykorzystania.
 11. Serwis według własnego uznania może określać ilość punktów pobieranych za aktywność poszczególnych usług, a także znosić cześć lub całość pobieranych punktów na dowolny okres.
 12. O zmianach ilości pobieranych punktów za poszczególne usługi, użytkownicy zostaną powiadomienie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 13. Aktywowanie w Cenniku wykonawcy usługi po zmianie ilości pobieranych punktów stanowi akceptację zmiany ilości pobieranych punktów.
 14. Serwis według własnego uznania może udzielać rabatów i opustów na zakup punktów, a także znosić cześć lub całość opłat na dowolny okres.
 15. Aktualna cena zakupu punktów widoczna jest w zakładce Doładuj Konto i Cennik serwisu.
 16. O zmianach cen zakupu punktów, użytkownicy zostaną powiadomienie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 17. Wprowadzenie okresowych promocji rabatów i opustów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 18. Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 710 z późn. zm.).
 19. Administrator udostępnia do pobrania faktury, duplikaty faktur oraz faktury korygujące w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści w zakładce Faktury Panelu konta użytkownika lub drogą mailową na podany przez użytkownika adres mailowy aktualny na moment przesłania dokumentu.
 20. Użytkownik oświadcza, że jest uprawnionym posiadaczem podanego adresu mailowego.
 21. W przypadku braku możliwości udostępnienia faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną Administrator wyśle je na koszt użytkownika w formie papierowej na wskazany w koncie użytkownika adres pocztowy.
 22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia dokumentów wynikający z błędnie podanych na karcie użytkownika adresów mailowych i pocztowych.

VIII. Zasady dodawania, edycji i usuwania usług z cennika Wykonawcy

 1. Wykonawca za pośrednictwem Serwisu tworzy Cenniki Usług na wykonywane przez siebie usługi.
 2. Dodanie usługi do Cennika Wykonawcy odbywa się przez wyszukanie w Katalogu usług interesującej Wykonawcę usługi i jej dodanie do Cennika Wykonawcy.
 3. Usługi dostępne w Katalogu usług są widoczne po przejściu do odpowiedniej Kategorii lub po wyszukaniu usługi w polu wyszukiwania.
 4. Podczas dodawania Usługi do Cennika, Wykonawca określa:
  1. oczekiwaną za jej wykonanie cenę wraz z wszelkim podatkami i opłatami przy podanej jednostce miary “Twoja cena brutto”.
  2. “cena od” zaznacza ten parametr jeżeli podana wyżej oczekiwana cena jest ceną minimalną i nie jest możliwe jednoznaczne jej określenie. Zaznaczenie “cena od” informuje Zleceniodawcę, że konieczny jest osobisty kontakt z Wykonawcą i jej doprecyzowanie. Zleceniodawcy chętniej wybierają oferty na usługi bez parametru “cena od”.
  3. “AutoOferta” – Zaznaczenie tego parametru umożliwia automatyczne składanie ofert cenowych na zapytania Zleceniodawców zgodnie z ustawionymi Cenami i Rabatami dodatkowymi. By oferta złożyła się automatycznie wszystkie usługi w zleceniu muszą być dodane, aktywne i opłacone oraz mieć zaznaczony parametr AutoOferta. W przypadku braku zaznaczenia tego parametru odpowiedzi na Zapytania ofertowe dotyczące tej usługi będą musiały być złożone przez Wykonawców własnoręcznie.
  4. “Usługa widoczna” - zaznaczenie tego parametru powoduje, że usługa będzie widoczna w Cenniku wykonawcy dla odwiedzających jego profil użytkowników. Widoczność usługi nie ma wpływu na możliwość otrzymywania Zapytań i składanie Ofert.
  5. “Usługa Aktywna” - zaznaczenie tego parametru umożliwia automatyczne opłacanie usługi w Cenniku wykonawcy za kolejne dni, aż do wyczerpania punktów na koncie lub wyłączenia parametru. Zmiana paramentru na nieaktywna skutkować będzie następnego dnia po zmianie (do końca bieżącego dnia usługa nadal będzie opłacona). Jeżeli na skutek wyczerpania punktów usługa nie była opłacana, po doładowaniu konta usługa zostanie aktywowana na 10 dniowy okres minimalny. Jeżeli na skutek własnoręcznej zmiany parametru na nieaktywna usługa nie była opłacana, ponowne aktywowanie usługi w cenniku możliwe jest na 10 dniowy okres minimalny. W okresie minimalnym nie będzie możliwości zmiany parametru.
 5. Z poziomu karty usługi Wykonawca może dodać do 3 zdjęć przedstawiających jego przykładowe realizacje usługi.
 6. Dodanie punktów do konta następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez podmiot obsługujący płatności Serwisu.
 7. Z dostępnych na Koncie Wykonawcy punktów pobierane są punkty za wszystkie płatne usługi zgodnie z Cennikiem serwisu.
 8. Zakupione punkty nie podlegają zwrotowi i tracą ważność po zakończeniu okresu na jaki zostały wykupione lub w przypadku rozwiązania umowy.
 9. Dodając usługę do Cennika Wykonawca potwierdza, że posiada wystarczającą wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia oraz narzędzia i maszyny niezbędne do jej rzetelnego wykonania.
 10. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu wykonania usługi opisanej w Katalogu usług należy za pomocą formularza skontaktować się z Administratorem, doprecyzowania jej zakresu lub za pośrednictwem formularza zawnioskować o dodanie do katalogu nowej usługi.
 11. Edycja usługi w Cenniku Wykonawcy możliwa jest poprzez:
  • Wybranie zakładki Twój cennik i kliknięcie przycisku Edytuj Usługę znajdującego się przy wybranej usłudze.
  • Wyszukując usługę w Kategoriach usług lub z pomocą pola wyszukiwania i kliknięciu Edytuj usługę.
 12. Edycja usługi w Cenniku Wykonawcy umożliwia zmianę takich informacji jak:
  1. oczekiwana cena za jej “Twoja cena brutto”
  2. parametr “cena od”
  3. parametr “AutoOferta”
  4. parametr “Usługa widoczna”
  5. parametr “Usługa Aktywna”
 13. Usunięcie usługi z Cennika Wykonawcy możliwe jest poprzez:
  • Wybranie zakładki Twój cennik i kliknięcie przycisku Usuń Usługę znajdującego się przy wybranej usłudze.
  • Wyszukując usługę w Kategoriach usług lub z pomocą pola wyszukiwania i kliknięcie Usuń usługę.
 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za treści użyte przy edycji konta i cenników, w szczególności zdjęcia grafiki i hasła reklamowe.

IX. Oceny i opinie

 1. Możliwość Wystawienia Ocen i komentarzy posiadają Zleceniodawcy składający Zapytania Ofertowe, w stosunku do Wykonawców, których ofertę wybrali.
 2. Oceny współpracy z Wykonawcą powinny być uczciwe, obiektywne, prawdziwe i dotyczyć Zlecenia, które jest komentowane.
 3. Oceny Wykonawcy Zlecenia dokonuje się za pomocą punktów, w postaci gwiazdek od 0 do 5 dla każdej z pięciu kategorii:
  1. Terminowość wykonania,
  2. Jakość wykonania,
  3. Zgodność wykonania ze zleceniem,
  4. Zgodność Ceny z Ceną Ofertową,
  5. Kontakt z Wykonawcą,
 4. Zamieszczone przez Zleceniodawców Oceny mają wpływ na ogólną ocenę Wykonawcy, a to może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na ilość otrzymywanych przez niego zleceń.
 5. Komentarz jest formą opisową, w której Zleceniodawca może dodatkowo uargumentować przyznane przez siebie oceny.
 6. Istnieje możliwość dodania Rankingu i oceny Wykonawcy z Innych portali na Wniosek Wykonawcy przesłany za pomocą link textformularza kontaktowego.
 7. Wniosek o dodanie opinii z innych portali powinien zawierać w szczególności:
  1. Adres www Portalu.
  2. Dane dotyczące Wykonawcy umożliwiające jego precyzyjne odnalezienie np. login, dokładną nazwę, adres email, telefon, adres.
 8. Serwis zleceniomat.pl zastrzega sobie prawo dodania opinii i rankingów z innych serwisów według własnych kryteriów lub odmowy dodania rankingu.
 9. W uzasadnionych przypadkach Serwis zleceniomat.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia w całości lub części wystawionych Opinii i komentarzy.

X. Zasady zamieszczania treści w serwisie

 1. Zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:
  1. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  2. zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
  3. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i światopoglądowe,
  4. przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
  5. naruszające przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
  6. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 2. Serwis zleceniomat.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji i usunięcia w całości lub części zamieszczonych przez użytkowników treści bez ich wcześniejszego powiadomienia.
 3. W informacji dodatkowej do Zapytania Ofertowego, Odpowiedzi na zapytanie ofertowe, Informacji *o Wykonawcy oraz w dodawanych komentarzach zabrania się stosowania wszelkich języków programowania w tym elementów języka HTML służących do wczytywania i osadzania innych stron, używania plików "cookie", tworzenia formularzy.
 4. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów mających wpływ na treść i wygląd strony zleceniomat.pl w szczególności umieszczanie tzw. złośliwego kodu.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy dnia 18.07.2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Administratora usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Administrator jedynie zapewnia użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Administratora.
 7. Każdy z zamieszczających komentarz i/lub wystawiających oceny ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

XI. Warunki techniczne korzystania z usług Serwisu

 1. Korzystanie w pełni z usług świadczonych przez Serwis zleceniomat.pl jest możliwe przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, lub podobną).
 2. Proces Rejestracji użytkownika wymaga posiadania adresu email, dostępu do skrzynki pocztowej email oraz dostępu do telefonu umożliwiającego odczytywanie wiadomości SMS.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zezwala na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (URL),
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu zleceniomat.pl,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 4. Zgromadzone informacje administrator wykorzystuje w celach technicznych i statystycznych.
 5. Zgromadzone dane mogą zostać udostępnione podmiotom reprezentującym administratora w przypadku działania użytkownika na szkodę lub naruszenia praw Administratora lub innych użytkowników Serwisu.

XII. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Serwis zleceniomat.pl Usług drogą elektroniczną, korzystając z dostępnego w serwisie formularza kontaktowego.
 2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. termin nieprawidłowego działania Usługi,
  2. dane Użytkownika zgłaszającego reklamację,
  3. termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi odpłatnej,
  4. opis reklamowanej usługi i uzasadnienie reklamacji.
 4. Serwis zleceniomat.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, Serwis zawiadomi o tym fakcie Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. Jeżeli informacje podane przez Użytkownika w reklamacji są niewystarczające do uznania lub odmowy uznania reklamacji, Serwis zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie brakujących informacji w określonym terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 6. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
 7. Reklamacje złożone po terminie lub bez możliwości identyfikacji użytkownika mogą nie być rozpatrzone.
 8. Administrator informuje, że WYRAŻA zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23.09.2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).
 9. 9. W razie nie uznania reklamacji przez Administratora, Konsument może zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, http://www.krakow.wiih.gov.pl/ Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie http://www.uokik.gov.pl/ w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsument może także skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XIII. Prawo Konsumenta odstąpienia od umowy

 1. Administrator informuje, że użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w Serwisie zawartej z Administratorem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia dokonania przez użytkownika aktywacji Konta, o której mowa w Rozdziale III Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług w Serwisie należy poinformować Administratora o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, Administrator prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie do Administratora informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Administrator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności.

XIV. Rola i odpowiedzialność serwisu zleceniomat.pl

 1. Serwis zleceniomat.pl w żaden sposób nie jest stroną umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą lub użytkownikami Serwisu.
 2. Serwis zleceniomat.pl w żaden sposób nie odpowiada za wykonanie, niewykonanie lub nie należyte wykonanie całości lub części zlecenia przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę w szczególności za zakres i jakość wykonania zlecenia oraz wypłacalność stron.
 3. Ze względu na brak możliwości szczegółowego opisu usług w Katalogu usług, Serwis umożliwia kontakt Zleceniodawcy z potencjalnym Wykonawcą przed dokonaniem ostatecznego wyboru w celu doprecyzowania wszelkich szczegółów zlecenia.
 4. Serwis zleceniomat.pl nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu niepełnych lub błędnych opisów usług w Katalogu usług. W przypadku niejednoznaczności lub wątpliwości dotyczących sposobu wykonania usługi należy skontaktować się z Serwisem w celu doprecyzowania opisu usługi lub dodania do katalogu usług, nowej usługi zawierając inny zakres czynności.
 5. Prezentowana Wartość oferty ma charakter jedynie informacyjny i Serwis zleceniomat.pl nie odpowiada za szczegóły zlecenia ustalone pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą w tym za ostateczną wartość zlecenia.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych podmiotów w tym podmiotów obsługujących płatności, działanie systemów teleinformatycznych, innych urządzeń lub działanie siły wyższej.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników Serwisu.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych organom władzy Państwowej lub osobom trzecim działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na ich wniosek lub w przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszenie praw osób trzecich.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań podjęte na podstawie opinii i komentarzy znajdujących się w Serwisie, a wynikających z subiektywnej oceny realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę lub Wykonawcę.
 10. Serwis zleceniomat.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia świadczenia usług i dostępności Serwisu bez wcześniejszego poinformowania użytkowników głównie z przyczyn technicznych. Serwis dołoży wszelkich starań by okresowe zawieszenie dostępności usług i Serwisu było jak najmniej uciążliwe dla użytkowników.

XV. Zmiany regulaminu zleceniomat.pl

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad korzystania z Serwisu) w dowolny czasie o czym poinformuje użytkowników z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. O zmianie treści Regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie jest równoznaczna z rezygnacją użytkownika z usług serwisu.
 4. Rejestracja lub zalogowanie użytkownika po dacie wprowadzenia zmian w Regulaminie oznacza akceptację Regulamin w nowym brzmieniu.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, pomiędzy Administratorem zleceniomat.pl a użytkownikiem są przepisy prawa polskiego.
 2. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne przez prawomocne orzeczenie sądu dotyczy jedynie tego postanowienia. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z świadczonymi przez Administratora usługami rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2018 roku.

Załączniki

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są poniższe załączniki:

 1. Polityka ochrony prywatności
 2. Cennik
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy